Informace o provozu kamerového systému

Informace o provozu kamerového systému

(informace o zpracování osobních údajů dle článku 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Správce osobních údajů:

Základní umělecká škola J.V.Stamice Havlíčkův Brod,
Smetanovo náměstí 31,  Havlíčkův Brod
IČO: 725 45 950 email:  zushb@zushb.cz

Obecné podmínky provozování kamerového systému

 • Provozovatel kamerového systému jako správce osobních údajů monitoruje vymezené prostory na základě právního důvodu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení – zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (z důvodu ochrany majetku před protiprávním jednáním třetích osob a ochrany majetku a zdraví žáků zaměstnanců)
 • Hlavním účelem provozování kamerového systému a pořizování záznamů je ochrana práv a právem chráněných zájmů správce údajů (všeobecná ochrana majetku správce, ochrana zdraví žáků, zaměstnanců a dalších osob).

Způsob zpracování osobních údajů:

 • Kamerový systém je provozován v prostorách školy, a je využíván výhradně ve veřejných prostorách. V místech určených k soukromým účelům (toalety, sprchy, šatny) se nevyužívá. Monitorované prostory jsou zřetelně označeny.
 • Záznamy z kamer jsou kontinuálně ukládány v úložišti záznamového zařízení, jsou uchovávány po dobu 5 dnů (po naplnění kapacity jsou automaticky mazány), což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání.
 • Záznamy mohou být předány pouze orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům příslušným k rozhodování ve věci správního deliktu nebo přestupku. 
 • Osobní údaje nebudou předány do zahraničí, případně mezinárodní organizaci. 

Svobodný přístup k informacím

Informační brožura k zákonu č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Informace o škole

Název: Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod
IZO: 102 018 049
Adresa: Smetanovo náměstí 31, 580 01 Havlíčkův Brod
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 72 54 59 50
Telefon/fax 569 422 408, Ředitel ZUŠ : 569 434 544
E-mail: zushb@zushb.cz
Web: http://www.zushb.cz
Další pracoviště příspěvkové organizace – místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:  
Bechyňovo náměstí 35, 582 22 Přibyslav
Telefon: 725 402 687
Ředitel školy: Bc. Jindřich Macek
Zřizovatel: Město Havlíčkův Brod
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod
Právní forma: obec
IČO:  00 26 74 49

Údaje o jmenování do funkce ředitele školy

Bc. Jindřich Macek byl jmenován ředitelem Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod na základě výsledků konkursního řízení, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě rozhodnutí rady města číslo 1167/11 ze dne 5. 12. 2011. S účinností od 1. 1. 2012 proběhlo jmenování do funkce panem starostou města dne 6. 12. 2011. S účinností od 1. 8. 2014 byl Bc. Jindřich Macek opětovně jmenován na místo ředitele, na základě výsledku konkurzního řízení dne 23. 4. 2014 dle platných předpisů a usnesení Rady města Havlíčkova Brodu č. 470/14 ze dne 5. 5. 2014, panem starostou města.
Bc. Jindřich Macek byl pro další funkční období potvrzen na vedoucím pracovním místě ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod panem starostou města Mgr. Janem Teclem ve smyslu ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a na základě usnesení Rady města Havlíčkova Brodu ze dne 27. 1. 2020.

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy

Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce.

Ředitel školy: rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání, pokud zákon nestanoví jinak; odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.; odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání; vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření; vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 zákona č.561/2004 Sb.byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání; zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem; odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole.

Ředitel školy dále: stanovuje organizaci a podmínky provozu školy; vydává školní řád; odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 zákona č.561/2004 Sb.v souladu s účelem, na který byly přiděleny; předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

Ředitel ZUŠ rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v případě snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání podle § 123 odst.4 zákona č.561/2004 Sb..

Pověření pracovníků přijímat žádosti a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení

Přijímáním a vyřizováním žádostí o poskytnutí informace pověřuje ředitel školy zástupkyni ředitele MgA. Evu Rydlovou. V případě její nepřítomnosti přijímá a vyřizuje žádosti o poskytnutí informací paní Zuzana Mottlová v kanceláři školy.

Vyřizování stížností, podnětů a oznámení v souladu s § 2 odst. 1 vyhlášky č.150/1958 U.l., bude provádět ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy.

Přijímáním všech písemných žádostí, stížností, podnětů a oznámení doručených poštou nebo osobně je pověřena paní Zuzana Mottlová v kanceláři školy. Po jejím zaevidování ji předá pracovníkovi pověřenému vyřizováním.

Přijímaní žádostí i vyřizování stížností se provádí každý pracovní den v kanceláři školy, ředitelně nebo kanceláři zástupce ředitele od 8.00 hod. do 15.30 hod.

Telefonické a faxové spojení : 569 422 408

Rozhodnutí ředitele školy, proti kterým je přípustné odvolání:

snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

Proti rozhodnutí ředitele je možné se odvolat. Odvolání se podává u ředitele školy do 15 dnů ode dne doručení.

O odvolání rozhoduje orgán instančně vyšší, tedy zřizovatel – Město Havlíčkův Brod.

Postup při vyřizování stížnosti, oznámení a podnětů

Stížnost je takové podání, které se týká zájmů stěžovatele.
Oznámení je takové podání, kterým má být odstraněn jednotlivý nedostatek.
Podnět je takové podání, kterým je sledován širší společenský prospěch.
Forma stížnosti může být ústní nebo písemná.
V případě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, sepíše ředitel školy zápis, který předloží stěžovateli k podpisu.
Evidenci došlých a ústně podaných stížností vede ředitel ZUŠ.
Lhůty pro vyřizování stížností jsou:
10 dnů: Do 10 dnů od doručení se vyřizují jednodušší stížnosti.
30 dnů: Lhůta pro vyřizování všech ostatních stížností mimo výjimek.
Výjimečně prodloužená: Lhůtu 30 dní lze prodloužit ve zvlášť složitých případech.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí :

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání (školský zákon),
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • vyhláška č. 150/1958 U.L., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících,
 • vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Znění zákonů, vyhlášek a výroční zprávy o činnosti a o hospodaření školy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v čase od 13.00 hod. do 15.30 hodin každé úterý.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 1. Kopírování na kopírovacích strojích
  A4 jednostranné ... 1,50
  A4 oboustranné ... 2,00
  A3 jednostranné ... 3,00
  A3 oboustranné ... 4,00
 2. Tisk na tiskárně PC A4 černobílé ... 3,00
 3. Telekomunikační poplatky ... dle platných tarifů
 4. Nahlížení do předpisů a výročních zpráv školy ... bezplatné
 5. Druhopisy vysvědčení ... úhrada vynaložených nákladů
 6. Práce s počítačem ... 2,00/1min.
 7. Poštovné a jiné poplatky ... dle platných tarifů

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy. Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá hospodářka školy. Hospodářka školy je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Výše zálohy nesmí překročit předpokládané vynaložené náklady.

Úhrada nákladů je příjmem školy.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, o svobodném přístupu k informacím za kalendářní rok 2022

Svobodný přístup k informacím - vyřizování žádostí

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Ustní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele.

Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě.